Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/04/2016

- Địa điểm thực hiện: CTCP kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26-27 Lô I, đường Đổng Khởi, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016;
+ Và các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.