Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (TCR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SX-KD năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua BC Tài chính - kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015;
+ Và việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.