CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Mã quyền mua: MIRTCO151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRTCO1515

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:23,22 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 23,22 cổ phiếu mới) không áp dụng cho số lượng cổ phiếu mới phát hành: 5% trả cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày chốt danh sách thực hiện quyền 06/05/2015.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền đăng ký mua), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối lại cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của người mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua, vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 120 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 23,22% (100:23,22), số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là: 120/100 x 23,22= 27,86 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ chỉ được mua thêm 27 cổ phần, 0,86 cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng quản trị  cộng dồn và phân phối lại cho các đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/06/2015 đến ngày 30/06/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/06/2015 đến ngày 06/07/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, 189 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.