CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng cổ phiếu và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ cho quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ phần phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP). Nguồn vốn để mua cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được thưởng cổ phiếu là 123*5% = 6,15 cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu là 123*5% = 6,15 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 12 cổ phiếu (6 cổ phiếu thưởng và 6 cổ phiếu chia cổ tức) ; 0,3 (0,15 *2 ) cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP), tương ứng = 0,3*10.000 = 3.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty. Địa chỉ 189 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.