Công ty cổ phần TICO (TCC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: TCPH sẽ có thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ có thông báo sau
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, sửa đổi bổ sung điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014...

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.