CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (TBT - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  19/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
- Tỷ lệ thực hiện:   1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện:  Trong tháng 5/2016 (Thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau theo quy định của pháp luật)
- Địa điểm thực hiện:  Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
Nội dung Đại hội:  
+ Báo cáo tình hình hoạt  động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo chi thù  lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Trình Đại hội nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp;
+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2016;
+ Các vấn đề quan trọng khác;
+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo năm 2015, kế hoạch năm 2016; nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và các nội dung quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.