Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (TBD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau:

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Định hướng sản xuất kinh doanh;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Các báo cáo về công tác tài chính của Tổng Công ty năm 2013 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014;

+ Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;

+ Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Các vấn đề khác…

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.