Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (TBD - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Định hướng sản xuất kinh doanh các năm;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015; Các báo cáo về tài chính khác; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng Công ty;
+ Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và  bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;
+ Các vấn đề khác…

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.