Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015

- Lý do và mụcđích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/8/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh vào ngày 20/8/2015 và ngày thứ bẩy trong các tuần kế tiếp. Yêu cầu người nhận cổ tức xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ phần.

2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 - Tỷ lệ thực hiện: 27% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 27 cổ phiếu mới)

 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.

     Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm số cổ phiếu là 123/10 x 2,7 = 33,21 cổ phiếu. Tuy nhiên sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ nhận được 33 cổ phiếu, còn 0,21 cổ phiếu sẽ bị hủy

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anhvào ngày 20/08/2015 và ngày thứ bẩy trong các tuần kế tiếp. Yêu cầu người nhân cổ phiếu thưởng xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.