Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường An (TAD - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/05/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6 năm 2016
-     Địa điểm thực hiện: Số 33B, Phạm Ngũ  Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
-     Nội dung đại hội:  Quy chế tổ  chức và làm việc tại Đại hội; chương trình làm việc của Đại hội; mức cổ tức đối với cổ phần; lựa chọn đơn vị kiểm toán; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.