Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, ngày 30 tháng 7 năm 2015.

- Địa điểm tổ chức:Khách sạn Đệ Nhất (Hoa Sứ 2) – Số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

- Nội dung họp:

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận, cổ tức năm 2015;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, khen thưởng và cổ tức năm 2014.

+ Thông qua báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.