Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 22 tháng 04 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace – Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

 Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
·     Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
·     Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015.
·     Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
·     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2015.
·     Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016.
·     Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.
·     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.