Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

a.Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dư kiến tháng 6/2015

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Sonadezi Long Thành

- Nội dung lấy ý kiến:Thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

b. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16% cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính-Kế toán, CTCP Sonadezi Long Thành; Địa chỉ KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai; Điện thoại 0613.514496 bắt đầu từ ngày 10/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.