Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2016 (Thời gian chính thức tổ chức họp Công ty sẽ thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Sonadezi Long Thành

- Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
+     Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011- 2015), định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016- 2020).
+     Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016.
+     Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 của Công ty.
+     Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
+     Báo cáo về phương án sáp nhập Sonadezi Châu Đức và Sonadezi Long Thành.
+     Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016- 2020)
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.