Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

- Danh sách đề cử chủ tọa  đoàn
- Danh sách đề cử thư ký  đoàn
- Danh sách Ban kiểm phiếu
- Phát biểu khai mạc và Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban (Tổng) Giám đốc: Kết quả hoạt động năm 2015 & Kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát: thẩm  định tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2015
Thông qua các Tờ trình :
- Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2015
- Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016
- Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
- Về việc sửa đổi, bổ  sung Điều lệ Công ty
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.