Công ty cổ phần SOLAVINA (SVN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết) 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/12/2015 đến ngày 22/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau 

- Nội dung họp: 

+ Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Merici Việt Nam;

+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Các vấn đề khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.