CTCP SOLAVINA (SVN- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/08/2014 đến ngày 23/08/2014

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung thông tin chi tiết của Nghị quyết số 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA của Công ty cổ phần Solavina ngày 27/06/2014, làm rõ mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.