Công ty cổ phần SOLAVINA (SVN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 - Tỷ lệ  thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 05/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đề ra kế hoạch phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.