CTCP Bao bì Biên Hoà (SVI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016

- Lý do và mục đích: GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  2016, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 25/03/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa, đường số 7, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm ký 2013- 2017.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

b. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
-  Ngày thanh toán: 29/02/2016.
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán CTCP Bao bì Biên Hòa, đường số 7 KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 29/02/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.