CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/07/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

- Nội dung họp:

+     Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013-2018).

+     Xem xét và biểu quyết các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 15/05/2015) chưa thông qua.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.