CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  13/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.
- Nội dung họp:
+     Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
+     Bầu lại toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013- 2018) thay thế cho các Thành viên bị miễm nhiệm.
+     Miễm nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
+     Bầu lại toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013- 2018) thay thế cho các Thành viên bị miễm nhiệm.
+     Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
+     Giải quyết các vấn đề đang tồn đọng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.