Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100: 15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu quỹ tái phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống được coi là cổ phần chưa phát hành và được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được thưởng: 109*15% = 16,35. Tuy nhiên, do phương án làm tròn đến hàng đơn vị nên số lượng cổ phiếu cổ đông thực nhận là 16 cổ phiếu, phần còn lại 0,35 cổ phiếu sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.