Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau thông qua giấy mời

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau thông qua giấy mời

- Nội dung đại hội:          

     + Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;

     + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014;

     + Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát;

     + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

      + Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án dự kiến năm 2015;

      + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.