Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, kế hoạch cổ tức năm 2016;
     + Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
     + Báo cáo của Ban kiểm soát;
     + Phương án chia cổ tức năm 2015;
     + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
     + Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
     + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;
     + Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
     + Thông qua các Nghị quyết Đại hội;
     + Thông qua Biên bản Đại hội; 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.