Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

- Lý do và mục đích : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. 

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10:1, cổ đông A được nhận: 107*1/10 = 10,70 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,70 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ. 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.