Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2015

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng cổ phiếu và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1/Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành chia cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 457 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: (457/100)*15=68,6  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 68 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần kho vận Miền Nam (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán) và xuất trình chứng minh nhân dân.

2/Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 457 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A nhận được từ việc trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tính như sau: (457/2)*1=228,5  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 228 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần kho vận Miền Nam (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.