Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015

- Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp dự kiến:

* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

* Báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

* Kế hoạch tài chính năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.