Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2016

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015.
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Báo cáo tình hình hoạt động – kết quả  SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
+ Kế hoạch tài chính năm 2016.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.