Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (SSF - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ 28/05/2016 đến 31/05/2016 (Thời gian chính xác sẽ thông báo trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Giày Sài Gòn, địa chỉ: số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM
-Nội dung họp:
+ Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và định hướng SXKD năm 2016. Báo cáo BKS năm 2015.
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và BCTC năm 2015.
+ Bầu Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
+ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2016-2017.
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.