CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 01 buổi sáng, từ 8 giờ ngày 23/04/2016 (thứ bảy).

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

*Báo cáo kết quả  hoạt động SXKD, báo cáo tài chính (đã kiểm toán), phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ  tức và quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XDCB và tài chính năm 2016;
* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức và  phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016;
* Chọn đơn vị  kiểm toán độc lập năm 2016;
* Sửa đổi Điều lệ Công ty (những nội dung thay đổi theo Luật Doanh Nghiệp 2015);
* Các nội dung khác có  liên quan;
* Tài liệu họp ĐHCĐ cung cấp trên trang Website http://www.ssc.com.vn theo quy định công bố thông tin.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.