Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (SRF  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 25/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  GEM Center – 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và tỷ lệ chia cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp mới;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.