Công ty cổ phần cao su Sao Vàng (SRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

1. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Sao vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/06/2015 và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

2. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỉ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 100 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 15 cổ phiếu. được chia cổ tức 01 cổ phiếu mới, 0,5 cổ phiếu lẻ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thanh toán bằng tiền cho cổ đông là: 0,5 cổ phiếu x 10.000 đồng = 5.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.