Công ty Cổ phần tập đoàn Sara (SRB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 07/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn SARA, Km số 2 – Đại lộ V.I Lênin – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

- Nội dung chính của Đại hội:

          + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

          + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

          + Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2014;

          + Báo cáo của Ban kiểm soát.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.