Công ty cổ phần Đá Spilít (SPI- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.