Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015;
+ Thông qua báo cáo sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ thêm 2.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.