CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14% cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn, khu vực 1, khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau bắt đầu từ ngày 30/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.