Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  9h00 ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện Hội trường Dinh Thống Nhất số 108, Đường Nguyễn Du, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
+     Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015.
+     Phương hướng mục tiêu năm 2016.
+     Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
+     Một số nội dung khác…
+     Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.