Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐakLak hoặc tại Tp. Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời dự Đại hội).

- Nội dung họp:

+  Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
+  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán  năm 2015;
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+  Tờ trình thù lao Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+  Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
+  Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát;
+  Và các vấn đề khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.