CTCP Thiết bi Phụ tùng Sài Gòn (SMA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích    : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: 7h30 phút ngày 26/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Hội nghị Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+  Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;

+  Chọn Công ty kiểm toán năm 2015;

+  Sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014;

+  Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

+  Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;

+  Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.