Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

- Nội dung đại hội:         

+ Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;

+ Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.