Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Điều chỉnh tỷ lệ chi cổ tức năm 2015;

+ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Dự  án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La;

+ Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 29/5/2015).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.