Công ty cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SLC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2016 (thứ Ba)

- Địa điểm thực hiện:  Trường Trung cấp nghề SULECO – Địa chỉ: 165 Đại lộ III, Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+    Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016;
+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2015;
+     Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+     Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Đề xuất chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+     Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+     Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+     Các vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.