Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch năm 2016;
+ Công khai Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và  lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ  tức năm 2015;
+ Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và  phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.