Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (SJD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

·     Thông qua báo cáo SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
·     Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS, chính sách khen thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS.
·     Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT và BKS.
·     Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 
·     Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.