Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự Đại hội cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế  hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo mức trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán;
+ Các vấn đề khác thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.