Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SID- 

Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.