Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  ngày 01/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quê hương 4, 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+     Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
+     Thực trạng hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015.
+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
+     Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
+     Báo cáo của Ban kiểm soát.
+     Phân phối lợi nhuận năm 2015.
+     Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+     Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
+     Lương của Tổng Giám đốc.
+     Lương của Trưởng Ban kiểm soát.
+    Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.