Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – 72 Hai Bà Trưng, P. Bến nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+  Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+  Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+  Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
+  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+  Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+  Sửa Điều lệ Công ty;
+  Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.