Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

-  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Và các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.