Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2015; Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015

1. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: thảo luận và thông qua việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền

2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/10/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 02/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

3.Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015

- Mã quyền mua: MIRSHI151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRSHI1519

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 09/09/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 09/10/2015)

- Số lượng chứng khoán phát hành: 18.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10.000: 4.903 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10.000 quyền mua sẽ được mua 4.903 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 115 cổ phiếu SHI sẽ được phân bổ 115 quyền mua. Số cổ phiếu được mua được tính toán như sau: 115 * (4.903/10.000) = 56,38 cổ phiếu. Vậy cổ đông sẽ được quyền đặt mua tối đa 56 cổ phiếu, 0,38 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng vào tổng số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 09/09/2015 đến ngày 30/09/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/09/2015 đến ngày 06/10/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.